Uzbūvēsim kopā

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai ir  iecere uzbūvēt multifunkcionālu atbalsta un aprūpes centru ģimenēm, kas audzina neizārstējami slimus bērnus ar ļoti smagu funkcionālo stāvokli un ierobežotu dzīvildzi. Ārvalstīs šādus centrus dēvē par hospisiem. Šis būs pirmais šāda veida centrs Baltijā.

Kādēļ nepieciešams šāds centrs? 

Latvijā aptuveni 400 bērnu un 700 viņu ģimenes locekļi saņem paliatīvo aprūpi, taču Biedrība lēš, ka ģimeņu skaits, kam nepieciešama paliatīvā aprūpe ir lielāks. Turpinoties esošajai tendencei, pēc 10 gadiem paliatīvā aprūpe būs nepieciešama jau teju 600 bērniem un 1000 ģimenes locekļiem. Pieprasījums pēc paliatīvās aprūpes pakalpojumiem ik gadu pieaug, kā arī ģimenēm ar paliatīvā aprūpē esošiem bērniem nav pieejami vai ir ierobežoti pieejami tādi pakalpojumi kā atelpas brīdis, dienas centrs, hospisa pakalpojumi.

Biedrības ieskatā, valsts funkcijas – paliatīvās aprūpes nodrošināšana – kvalitatīvai izpildei nepieciešams veidot atbilstošu infrastruktūru – specializētu centru tīklu, kas darbotos pēc
‘vienas pieturas aģentūras’ principa un nodrošinātu vairākus pakalpojumus vienuviet. Tie būtu sava veida kopienas centri, kur saņemt gan speciālistu, gan līdzīgā situācija esošu ģimeņu, gan sabiedrības atbalstu. Vairākkārtējas vecāku aptaujas apliecina šādu centru izveides nepieciešamību.

Projekta mērķi

 • Sekojot labajai praksei un pieredzei Eiropā un pasaulē, veidot kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu ģimenēm ar bērniem ar neizārstējamām saslimšanām un/vai īpaši smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem citur sarežģītās aprūpes dēļ atsaka pakalpojumu
 • Veidot jauna koncepta pakalpojumu, kas mērķēts uz visu ģimeni kā veselumu
 • Attīstīt pakalpojumus, kas šobrīd atbilstoši PVO rekomendācijām nav pieejami – mūža nogales (end-of-life) aprūpe īpaši tam iekārtotā vidē ar specialistu komandas pieejamību 24/7 un habilitācijas programmu
 • Veicināt ģimeņu integrāciju sabiedrībā
 • Sekmēt profesionāļu motivāciju darbam paliatīvajā aprūpē
 • Sekmēt speciālistu zināšanas darbā ar neizārstējami slimiem bērniem, attīstot ekselences, pētījumu un mācību centru
 • Sekmēt brīvprātīgo iesaisti darbam paliatīvajā aprūpē
 • Radīt platformu inovatīviem pakalpojumiem
 • Sekmēt ārvalstu resoru piesaisti (finansējums, speciālisti) paliatīvās aprūpes nodrošināšanai, pilnveidošanai un attīstībai
 • Radīt organizētu, koordinētu un izmaksu efektīvu pakalpojumu sistēmu, kā rezultātā ieguvēji ir ģimene, pakalpojumu sniedzēji, valsts un sabiedrība kopumā

Projekta vīzija

Izveidojot multifunkcionālo aprūpes centru, ceram būvēt tiltus uz priecīgu, kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvi, neskatoties uz veselības stāvokļa radītajiem ierobežojumiem.
Tā būs dziedinoša, relaksējoša, atjaunojoša, spēcinoša un mājīga vide, kurā saņemt atbalstu un mierinājumu, rast patvērumu, būt kopienā, tuvāk dabai, radīt skaistas atmiņas un
atsperties pilnvērtīgai dzīvei.

Plānotie aprūpes centra pakalpojumi

 • dienas centra pakalpojumi
 • atelpas brīdis ģimenēm
 • funkcionālo stāvokli uzturoša rehabilitācija
 • bērna dzīves pēdējo dienu aprūpe maksimāli mājas apstākļiem pietuvinātā vidē
 • atbalsta grupas vecākiem, brāļiem un māsām, t. sk., pēc bērna nāves sērošanas periodā
 • izglītības centrs dažādu nozaru speciālistiem
 • paliatīvās aprūpes speciālistu konsultācijas
 • gadījuma vadīšana
 • terapeitiskas nodarbības

Solījums mazajiem pacientiem un viņu ģimenēm

 • Ļaut bērniem būt bērniem – rotaļas un aktivitātes, kas ļauj piedzīvot, prieka pilnus, neizmirstamus mirkļus un veido ģimenes atmiņas par kopā pavadīto laiku
 • Aprūpe un atbalsts – profesionāla un uzticama mediķu un speciālistu komanda 24/7, kas rada drošības sajūtu un dod sirdsmieru
 • Patvērums – ģimenēm iespēja atjaunoties smago ciešanu laikā, ļaut vaļu emocijām, tapt uzklausītam, saprastam un spēcinātam
 • Mājīga atmosfēra – vide, kurā visi jūtas kā mājās un rod spēkus
 • Kontakts ar dabu – vide, kas palīdz atpūsties un gūt prieku
 • Kopiena – iespēja satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi, nebūt vienam, kopā radīt pozitīvas pārmaiņas
 • Kopā līdz galam – profesionāls atbalsts bērnam aizejot

Projekta norise un ceļakarte nākotnes aktivitātēm

Kā varu atbalstīt?

 • Ar savām profesionālajām zināšanām un prasmēm (būvprojektu vadība, finanšu vadība, iepirkumu organizēšana, ēku projektēšana u.c.)
 • Ziedojot šim mērķim šeit