Ziedojumu vākšanas kampaņa kopā ar veikalu tīklu “Elvi” visā Latvijā

Aicinām iesaistīties ziedojumu vākšanas akcijā ! Latvijā ir vairāki simti ģimeņu, kas audzina bērnus ar neizārstējamām slimībām. Viņi ir mums līdzās – blēņdari un mīļumi, domātāji un darītāji… Kādam no viņiem ir mammas smaids, kādam – tēta acu skatiens… Ir tikai viena atšķirība – viņu ikdienu un bērnību ierobežo saslimšanas, kuras izārstēt nav iespējams, pat ja ļoti, ļoti tic brīnumiem… Bērnu kaites nevar izārstēt, bet viņiem var palīdzēt!

Ja sajūti vēlmi atbalstīt ģimenes, kuras audzina bērnus ar neizārstējamām slimībām, dodies uz https://duka.org.lv/ziedotajiem/ 

Projekts “Duka izprast un atbalstīt”

Īstenošanas periods: 17.01.2022.-16.09.2022.

Projekta mērķi:

 • īstenot pasākumus sabiedrības izglītošanai un izpratnes veidošanai par bērnu paliatīvās aprūpes nozīmi, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm kā integrālu sabiedrības daļu un iespēju ikvienam iesaistīties atbalsta sniegšanā, veidojot pilsonisku sabiedrību un sekmējot paliatīvā aprūpē esošu ģimeņu integrāciju sabiedrībā
 • stiprināt Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības lietpratību finanšu piesaistē
 • piesaistīt jaunus sadarbības partnerus un atbalstītājus

Projekta mērķa grupa: Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības aprūpē esošās ģimenes, biedri un sabiedrība kopumā.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • sabiedrības informēšana sadarbībā ar medijiem, aktīva komunikācija digitālajos medijos
 • mājas lapas attīstīšana un satura papildināšana, lai tā kalpotu par interaktīvu platformu sadarbībai starp ģimenēm, sabiedrību, profesionāļiem
 • izstrādāta labdabības pasākumu programma 2022.gadam un rīcības plāns ziedojumu/finanšu efektīvai piesaistei, kā arī nodrošināta programmas un plāna īstenošana

Projekta rezultāti: Pieaugusi sabiedrības izpratne par bērnu paliatīvās aprūpes jēdzienu un iekļaujošu sabiedrību, kā arī iedzīvotāju iesaiste atbalsta sniegšanā ģimenēm, kurās aug bērni ar neizārstējamām saslimšanām.

Projektu “Duka izprast un atbalstīt” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība.

“Tilti, kas vieno”

Projekta nosaukums: “Tilti, kas vieno”

Projekta virsmērķis: veidot “tiltus starp cilvēkiem” veicinot izpratni par bērnu paliatīvās aprūpes tematu un rosinot sabiedrības iesaisti.

Projekta mērķi:

 • īstenot pasākumus sabiedrības izglītošanai un izpratnes veidošanai par bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm kā integrālu sabiedrības daļu, par paliatīvās aprūpes nozīmi un iespēju ikvienam iesaistīties atbalsta sniegšanā ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām
 • izveidot platformu informācijas, pieredzes, viedokļu, domu un atziņu apmaiņai starp īpašo bērnu ģimenēm, profesionāļiem un sabiedrību par iekļaujošas sabiedrības un paliatīvās aprūpes tematiku, veicinot īpašo bērnu ģimeņu integrāciju sabiedrībā
 • veicināt Biedrības atpazīstamību sabiedrībā, atjaunojot Biedrības identitāti (zīmolu) un piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, atbalstītājus un brīvprātīgos, sasniegt plašāku auditoriju.

Projekta mērķa grupa: Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības biedri, pakalpojuma sniedzēji/profesionāļi, aprūpē esošās ģimenes un sabiedrība kopumā.

Projekta aktivitātes:

 • Biedrības identitātes (zīmola) atjaunošana;
 • Mājas lapas funkcionalitātes uzlabošana;
 • Pasākumu “Dzīvās sarunas” organizēšana.

Projekta rezultāti: palielinoties pilsoniskajai līdzdalībai, ir pieaugusi sabiedrības izpratne  par bērnu paliatīvās aprūpes jēdzienu un tās ieguvumiem sabiedrībai kopumā, kā arī iedzīvotāju iesaiste sabiedriski nozīmīgu jautājumu risināšanā, kas saistīts ar bērnu paliatīvo aprūpi.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitātes ir sagatavotas ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Biedrības identitātes atjaunošanu, Mājas lapas funkcionalitātes uzlabošanu, Pasākumu “Dzīvās sarunas” organizēšanu atbild Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība.

 

1.konferences 15.06.2021. ieraksts:

2.konferences 12.10.2021. ieraksts:

KONFERENCES IEVADS – KRISTĪNE GARKLĀVA, MODERATORE

KONFERENCES ATKLĀŠANA – DR. ANDA JANSONE, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

NEVIENU NEATSTĀJOT ĀRPUS – VIENLĪDZĪBA PALIATĪVĀS APRŪPES PIEEJAMĪBĀ
DR. JULIE LING, EIROPAS PALIATĪVĀS APRŪPES ASOCIĀCIJAS VALDES LOCEKLE, PASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJAS KONSULTANTE

ĢIMEŅU VAJADZĪBAS  – DACE KLUŠA, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJA

AR KO ATŠĶIRAS BĒRNU PALIATĪVĀ APRŪPE NO PIEAUGUŠO PALIATĪVĀS APRŪPES? LATVIJAS PALIATĪVĀS APRŪPES MODEĻA NOVĒRTĒJUMS BĒRNIEM UN IETEIKUMI TĀS IZSTRĀDEI UN PAKALPOJUMU PILNVEIDOŠANAI, ATTĪSTĪŠANAI.
PROFESORE JULIA DOWNING, STARPTAUTISKAIS BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES TĪKLS (ICPCN)

DABAS LOMA PALIATĪVAJĀ APRŪPĒ UN CILVĒKA DZĪVĒ  – ARTŪRS ĶIRPS, VISCERĀLAIS TERAPEITS

DISKUSIJA:
KĀPĒC IR VAJADZĪGS BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES CENTRS UN KO MĒS KATRS VARAM DARĪT, LAI TO UZCELTU?
SANITA JANKA, VESELĪBAS MINISTRIJAS ĀRSTNIECĪBAS KVALITĀTES NODAĻAS VADĪTĀJA
ALDIS DŪDIŅŠ, LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU DEPARTAMENTA DIREKTORS
ILZE RUDZĪTE, LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS PADOMNIECE VESELĪBAS UN SOCIĀLAJOS JAUTĀJUMOS
DR. ANDA JANSONE, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS VADĪTĀJA
DACE KLUŠA, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJA
ILZE DURŅEVA, BIEDRĪBAS “DIŽVANAGI” UN BALTIJAS REHABILITĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA
MIĶELIS BENDIKS, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBA

PALIATĪVĀ APRŪPE IR IZPRATNE PAR DZĪVI UN CILVĒKU KOPUMĀ – DR. PĒTERIS KĻAVA, BĒRNU ĀRSTS, REANIMATALOGS

KĀ RAUDZĪTIES RUNĀT, PIEŅEMT CITĀDO UN DZĪVI KOPĀ – RUNĀ BRĀĻI UN MĀSAS

NOSLĒGUMS

Iecere uzbūvēt multifunkcionālo bērnu paliatīvās aprūpes centru

UZBŪVĒSIM KOPĀ

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai ir  iecere uzbūvēt multifunkcionālu atbalsta un aprūpes centru ģimenēm, kas audzina neizārstējami slimus bērnus ar ļoti smagu funkcionālo stāvokli un ierobežotu dzīvildzi. Ārvalstīs šādus centrus dēvē par hospisiem. Šis būs pirmais šāda veida centrs Baltijā.

Kādēļ nepieciešams šāds centrs?
Latvijā aptuveni 900 ģimeņu locekļu, kuri saņem paliatīvo aprūpi. Pieprasījums pēc paliatīvās aprūpes pakalpojumiem ik gadu pieaug, kā arī ģimenēm ar paliatīvā aprūpē esošiem bērniem nav pieejami vai ir ierobežoti pieejami tādi pakalpojumi kā atelpas brīdis, dienas centrs, hospisa pakalpojumi.

Biedrības ieskatā, valsts funkcijas – paliatīvās aprūpes nodrošināšana – kvalitatīvai izpildei nepieciešams veidot atbilstošu infrastruktūru – specializētu centru tīklu, kas darbotos pēc ‘vienas pieturas aģentūras’ principa un nodrošinātu vairākus pakalpojumus vienuviet. Tie būtu sava veida kopienas centri, kur saņemt gan speciālistu, gan līdzīgā situācija esošu ģimeņu, gan sabiedrības atbalstu. Vairākkārtējas vecāku aptaujas apliecina šādu centru izveides nepieciešamību.

Plānotie aprūpes centra pakalpojumi:

 • Dienas centrs,
 • Atelpas brīdis,
 • Habilitācija,
 • End of life

Auklīte svarīgiem dzīves mirkļiem

Ir liela svētība, kad tiek dota iespēja satikt cilvēkus, kuri ar savu būtību, viedumu un vienkāršumu atklāj, kā šos pārbaudījumus uztvert, sadzīvot un pāri visam patiesi dzīvot arī savu dzīvi! Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības paspārnē ir daudz ģimeņu, no kurām varam saprast par dzīvi daudz dziļāk un novērtēt to, kas patiesi svarīgs, bieži ikdienas skrējienā piemirsts.

Šīs ģimenes ikdienā rūpējas par bērniem, kuriem radikālās ārstēšanās iespējas ir izsmeltas un kur visa ģimene, tuvinieki, draugi sadzīvo ar bērna neizārstējamu slimību. Stāstu par Jāņa ģimeni skatiet šeit.

Gluži tāpat kā nav divu vienādu bērnu, arī katra ģimene atšķiras ar savām vajadzībām. Vairumam šo ģimeņu trūkst uzticama atbalsta – aukles, kura būtu klātesoša ikdienas notikumos dzīves vietā vai ārpus tās. Ģimenes, kuras audzina neizārstējami slimu bērnu, ne vienmēr var atļauties apmaksāt aukles pakalpojumus, tāpēc līdzcilvēku atbalsts ir nepieciešams. Šo vajadzību pierāda arī Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības veiktā aptauja un pašu vecāku iniciatīva “Mēs negribam izdegt!”.

Atbalstīt: https://www.ziedot.lv/auklite-svarigiem-dzives-mirkliem-3945 

Situācijas, kurās aukles atbalsts ir nepieciešams, ir dažādas, tomēr tās visas veido šo ģimeņu ikdienu, dzīvi:

 • Veltīt laiku sev vai citiem ģimenes locekļiem, lai atjaunotos, stiprinātos.
 • Pēcoperāciju periodā, kad mammas un tēta spēki ir izsmelti un ir tik ļoti nepieciešams atvasi uzticēt drošās rokās – uz stundu, dienu vai nakti, lai iegūtu mirkli atelpai un savu spēku atjaunošanai.
 • Būt klātesošiem vecākiem citu bērnu lielos dzīves notikumos – kāzās, izlaidumos, dzimšanas dienās, lai nodotu apskāvienus un laba vēlējumu turpmākajam ceļam.
 • Būt par atbalstu bērna mūža izskaņā, kur auklīte būtu klātesoša mājās un atbalstītu ģimeni šajā grūtajā un reizē ļoti svarīgajā dzīves posmā.Kā teikusi Lāsmas mamma: “Citiem ieteiktu neidentificēt sevi ar problēmām, jo bērniem tā ir dzīve.”
  Jūsu atbalsts palīdzēs spēcināt šīs ģimenes un to pavisam noteikti sajutīs bērni!
  Labais vairo labo!

#AtbalstsNVO #ACFLatvia #AIFLatvia #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia #CilvekosIrSpeks

Bērnu paliatīvās aprūpes nodrošināšana mājās

Katrs bērns ir pelnījis dzīvot ģimenē visu laiku, ne tikai tajās dienās, kad ir vesels, laimīgs un bezrūpīgs. Katrs bērns, arī slims, ir pelnījis vakaros saņemt māmiņas buču un klausīties tēta šūpuļdziesmās, nevis slimnīcas aparatūras skaņās.

Tuvinieku atbalsts un iespēja būt mājās vairāk nekā 200 neizārstējami slimiem bērniņiem ir spēka un stiprinājuma avots smagās slimības laikā. Tomēr šiem bērniem bieži ir nepieciešama ne vien tuvo cilvēku mīlestība, bet arī medicīniska aparatūra, speciāls uzturs, kompetentas profesionāļu komandas atbalsts – drošības sajūta, ka smagākajās dienās būs, kas palīdz.